راهنمای جامع سامانه همکلاسی

آموزش ورود به پنل نسخه اندروید  : 

آموزش ویژه پنل اپ موبایل اولیا : 

آموزش ویژه پنل اپ موبایل دانش آموز : 

آموزش ویژه پنل اپ موبایل معلم :